autopotahy pento

ATEST 8 SD 1264

Statistika

Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Rekonstrukce nového sídla firmy BONA-PENTO, spol. s r.o.“

1) Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:                              BONA-PENTO, spol.s r.o.

Adresa sídla zadavatele:                   Zborovská 2425/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ:                                                       64613666

DIČ:                                                     CZ64613666

Kontaktní osoba pro zakázku:            Ing. Martin Koziol

telefon kontaktní osoby:                    +420603410554

e-mail kontaktní osoby:                     autopotahy.pento@seznam.cz

 

2. Druh dodávky

Jedná se o dodávku stavebních prací.

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota bez DPH

DPH

vč. DPH

5 672 061,80 Kč

1 134 412,36 Kč

6 806 474,16 Kč

 

4. Podmínky plnění a požadavky zadavatele

Plněním jsou rekonstrukční práce na novém sídle zadavatele na adrese Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava Vítkovice. Rekonstrukční práce budou prováděny dle technické dokumentace, vypracované Barbarou Stýblovou v únoru 2012. Technická dokumentace pro tuto zakázku sestává z těchto dokumentů:

·        A. Průvodní zpráva

·        B. Souhrnná technická zpráva

·        Půdorysy podkroví, přízemí a sklepa

·        Položkový rozpočet s výkazem výměr (slepý)

Ostatní podmínky plnění jsou součástí návrhu smlouvy o dílo.

Veškeré tyto dokumenty (technická dokumentace, smlouva o dílo) jsou součástí zadávací dokumentace a je možno si je vyzvednout v sídle zadavatele v pracovních dnech od 8 do 17 hodin, nejpozději 16.3.2012.

 

5. Lhůta a místo podání nabídek

Místem podání nabídky je sídlo zadavatele, uvedené v bodě 1) této výzvy. Nabídky je možné podávat na sídle zadavatele v pracovních dnech od 8 do 17 hodin. Posledním dnem pro podání nabídky je 16.3. 2012 17:00 hod.

 

6. Způsob podání nabídky

Nabídky je možno podat pouze v listinné formě na kontaktní adrese (sídle zadavatele) poštou nebo osobně.

 

7. Požadavek na prokázání způsobilosti uchazeče splnit předmět zakázky

Uchazeč k nabídce připojí kopii živnostenského oprávnění (výpisu z živnostenského rejstříku) případně kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán. Z těchto výpisů musí být zřejmé, že má oprávnění provádět stavební činnost.

 

8. Požadavky na formální zpracování

a)     Nabídky odesílají uchazeči zadavateli v písemné formě buď osobně nebo poštou v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena adresa uchazeče.

b)     Nabídky budou podány v českém jazyce.

c)      Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

d)     Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

e)     Součástí nabídky budou tyto dokumenty:

·       kopie živnostenského oprávnění příp. výpisu z obchodního rejstříku, pokud v něm bude uchazeč zapsán (dle bodu 7. této dokumentace)

·       návrh smlouvy o dílo, ve které bude doplněna cena zakázky a bude podepsán osobou, oprávněnou jednat za uchazeče

·       stavební rozpočet s vyplněnými jednotkovými cenami – celková cena dle tohoto rozpočtu bez DPH a včetně DPH musí být shodná s celkovou cenou v návrhu smlouvy o dílo bez DPH a včetně DPH, stavební rozpočet bude přílohou smlouvy o dílo

 

9. Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem je nabídnutá cena bez DPH. Vítězná bude nabídka s nejnižší cenou bez DPH.

 

10. Zrušení zakázky

Zadavatel je oprávněn zrušit zakázku a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. Zakázka bude zrušena v případě, že zadavatel neobdrží dotační podporu pro projekt, jehož je zakázka součástí.

 

V Ostravě den 15.2.2012

 

Ing. Martin Koziol, jednatel

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.